English

Vindmätning och master


Uppförandet av ett eller flera nya vindkraftverk är projekt som både
tar lång tid och medför stora kostnader. För att i förväg säkerställa att det råder goda vindförhållanden på platsen bör därför en noggrann mätning av vinden göras. Detta börjar i allt större utsträckning ställas som krav från finansiärer och investerare.

För att få tillförlitliga resultat är det viktigt att vindmätningen görs
med stor noggrannhet, under rätt och tillräcklig tidsperiod samt att
den håller en mycket god kvalité.

För att säkerställa mätningens kvalité bör utrustning som håller
"First Class" IEC standard användas. Mätning sker sedan från en för
syftet uppställd mast,  men det kan också finnas möjlighet att inplacera mätutrustningen i intilliggande, redan befintliga master.