English

Vindkraftprojekt Kvällåliden


Miljötillstånd meddelat för Kvällåliden
Länsstyrelsen i Västerbottens län meddelade den 26:e augusti miljötillstånd för TCC AB att uppföra 34 vindkraftverk på Kvällåliden. TCC som ägs av Telecon har tillsammans med Nordex Sverige AB arbetat med projektet.

Området för vilket tillstånd är beviljat finns med i Åsele kommuns vindkraftsplan. Den vindkartering som genomförts vid Universitetet i Uppsala visar på goda vindar i området. Delar av området är också utpekat av Energimyndigheten som riksintresse för vindkraft.

Kvällålidenprojektet inryms i ett område beläget ca 8,5 km öster Åsele samhälle. Omkringliggande sammanhållen bebyggelse är bla. Åsele, Älgsjö, Bomsjö, Kvällträsk, Väster-Storsjö och Öster-Storsjö. Kortaste avstånd mellan verk och bostadshus är ca 1,4 km (Väster-Storsjö). I övrigt överstiger avståndet 2,7 km. Området har under lång tid nyttjats för skogsbruk och består till stor del av planterad ungskog och omfattande hyggen.

Länsstyrelsen har gett projektören tillstånd att uppföra maximalt 34 vindkraftverk inom området. Vindkraftverkens navhöjd kommer att vara högst 140 meter och ha en rotordiameter om max 120 meter. Totalhöjden blir som högst 200 meter. Vindkraftparken i Kvällåliden kommer att kunna producera upp till 102 MW.

FRÅGOR AVSEENDE KVÄLLÅLIDSPROJEKTET
Ansvarig för Kvällålidsprojektet är Fredrik Sander
tel. 0141 - 44 11 51, fredrik.sander@telecon.se